Tambov
All-Russian academic journal
“Issues of Cognitive Linguistics”

CONCEPTUALIZATION AND INTERPRETATION OF MOVEMENTS IN ENGLISH

CONCEPTUALIZATION AND INTERPRETATION OF MOVEMENTS IN ENGLISH


Author:  L.V. Babina¹, O.D. Proskurnich²

Affiliation:  ¹ Derzhavin Tambov State University (Tambov, Russia) ² Multidisciplinary cadet military school named after the Hero of the Soviet Union, pilot-cosmonaut of the USSR L.S. Demin (Tambov, Russia)

Abstract:  The authors describe in the article the linguistic means of the English language representing the ideas about the upper area expression. They reveal the characteristics of the concept UPPER AREA EXPRESSION, which mentally represent the information about the perceptual acquisition of the upper area expression, and interpretive characteristics.
The characteristics that give ideas about the perceptual acquisition of the upper area expres-sion are ‘forehead muscle movement’, ‘wrinkle formation’, ‘eyebrow (near-brow zone) movement’, ‘forehead and eyebrow movement’; the interpretative characteristics being the ‘emotional state’, ‘functional (physiological) state’ and ‘sign of communicative intention’.
It is shown that the identified linguistic means tend to represent certain interpretative characteristics that can be viewed as dominant ones. The authors consider cognitive mechanisms of secondary conceptualization and interpretation of the upper area expression: “conceptual meta-phor”, “conceptual metonymy”, “conceptual metaphtonymy”, “conceptual comparison”, “focus-ing”, “refocusing”, “re-accentuation”, “conceptual integration” which demonstrate that the integrated use of cognitive mechanisms enables to describe the situation of facial movement more exactly, taking into account a person’s states, emotions and intentions.
The way of presenting the situation of facial movement is determined by the predisposition of an individual to lingvo-creative thinking.

Keywords:  nomination of facial movements, secondary conceptualization, interpretation,
concept UPPER AREA EXPRESSION, dominant meanings, cognitive mechanisms.

References:  Boeva E.D. Kinesika v hudozhestvennom teks-te: germenevticheskij, kognitivnyj, pragmatiches-kij, lingvokul'turologicheskij aspekt: dis. …
d-ra filol. nauk. Krasnodar, 2006.
Boldyrev N.N. Interpretaciya mira i zna-nij o mire v yazyke // Kognitivnye issledovaniya yazyka. 2014. Vyp. XIX. S. 20-28.
Boldyrev N.N. Antropocentricheskaya teoriya yazyka. Teoretiko-metodologicheskie osnovy // Kognitivnye issledovaniya yazyka. 2017. Vyp. XXVIII. S. 20-81.
Gerasimova D.A. Koncept EYES v anglij-skoj yazykovoj kartine mira: avtoref. dis. … kand. filol. nauk. Irkutsk, 2009.
Golubeva YU.V. Aktivaciya frejma «zhesti-kulyaciya» rechevymi sredstvami verbalizacii zhestovyh kinem // Edinstvo sistemnogo i funk-cional'nogo analiza yazykovyh edinic: materia-ly mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii (g. Bel-gorod, 11-13 aprelya 2006 g.) / pod red. O.N. Pro-horovoj, S.A. Moiseevoj. Belgorod: Izd-vo Bel-GU, 2006. Vyp. 9: v 2-h ch. CH. 1. S. 105-109.
Iriskhanova O.K. Igry fokusa v yazyke.
Semantika, sintaksis i pragmatika defoku-
sirovaniya. M.: YAzyki slavyanskoj kul'tury,
2014.
Leonova A.B. Psihodiagnostika funkcio-nal'nyh sostoyanij cheloveka. M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1984. URL: http://pedlib.ru/Books/5/0395/5-0395-1.shtml
Mantegacca P. Fiziognomika i vyrazhenie chuvstv. M.: Profit Stajl, 2011.
Nesterova M.V. Verbalizaciya koncepto-sfery HUMAN FACE v amerikanskoj yazykovoj kartine mira: avtoref. dis. … kand. filol. nauk. Vladivostok, 2007.
Papulinova I.E. YAzykovaya manifestaciya zhestov ruk v dialogicheskom diskurse (na mate-riale russkogo, nemeckogo i anglijskogo yazykov): dis. ... kand. filol. nauk. Tambov, 2003.
Hlystova V.G. Funkcional'no-strukturnaya
i semanticheskaya harakteristika kinematicheskih rechenij, otrazhayushchih kommunikativnyj aspekt kinesiki (na materiale anglijskogo yazyka): avto-ref. dis. … kand. filol. nauk. N. Novgorod, 2005.
Freud Ester The Sea House. England: Penguin Books, 2004.
URL: http://bncweb.lancs.ac.uk
URL: http://changingminds.org
URL: http://face-building.com/obshchee/facial-muscles.html
URL: http://www.thefreedictionary.com
URL: https://www.collinsdictionary.com
URL: https://www.etymonline.com
URL: https://www.merriam-webster.com
URL: https://psihologiya_cheloveka.academic.ru/ 505/EHmocional'nye_sostoyaniya

Acknowledgments:  : The research is financially supported by the Russian Science Foundation, project No. 18-18-00267 at Derzhavin Tambov State University.

For citation:  Babina, L. V., & Proskurnich, O. D. (2019). Conceptualization and interpretation of movements in English // Voprosy Kognitivnoy Lingvistiki, 1, 12-20. (In Russ.).

Pages:  12-20

Back to the listLogin:
Password: